Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STIZON verwerkt van haar bezoekers. Indien je een bezoek brengt aan onze website, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt STIZON, voor welk doel en gedurende welke periode.

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

Artikel 5. Wijziging van het Privacybeleid.

STIZON adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek, KVK-nummer: 30158993

E-mail :  stizon@stizon.nl

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt STIZON, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens.

2.1.1. Soort gegevens In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voornaam en achternaam

b) geslacht

c) postcodegetal

d) gebruikersnaam (e-mailadres)

e) versleutelde wachtwoord

2.1.2 Doel van de verwerking STIZON verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

STIZON verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik en tot maximaal een jaar na afloop van je gebruik van het contactformulier en de inschrijving voor de nieuwsbrief van STIZON.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal STIZON de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft STIZON passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt STIZON gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van STIZON. Met de verwerkers heeft STIZON een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

STIZON zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat STIZON aan het verzoek heeft gegeven. Indien STIZON je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact met ons opnemen. STIZON zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal STIZON je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop STIZON je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen via stizon@stizon.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan ons secretariaat.

Artikel 5. Wijziging Privacybeleid.

Dit Privacybeleid (Versie Februari 2021) kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website aan je bekend gemaakt. STIZON adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.